REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOTRAWY.PL

§1 Wstęp

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.dotrawy.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”) prowadzony jest przez Wojciecha i Miłosza Początek (zwani dalej „Sprzedawcą”) prowadzących działalność gospodarczą pod firmą: Traktor.com.pl S.C. Wojciech i Miłosz Początek, w Rzeszowie 35-615 przy ulicy Leszka Czarnego 8, NIP: 8133840648, REGON: 386341220, telefon: +48 17 85 85 858, poczta elektroniczna: info@dotrawy.pl.

2. Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

§2 Definicje

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.dotrawy.pl.

2. Sprzedawca – Traktor.com.pl S.C. Wojciech i Miłosz Początek, w Rzeszowie 35-615 przy ulicy Leszka Czarnego 8, NIP: 8133840648, REGON: 386341220.

3. Klient- osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą.

4. Konsument- osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie.

5. Usługa– usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

6. Umowa Sprzedaży– umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Towaru.

7. Towar– produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.

8. Konto klienta– zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje adresowe oraz historia zamówień.

9. Formularz zamówienia– formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu.

10. Formularz rejestracji– formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.

11. Dzień roboczy- jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3 Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w regulaminie.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych przekazywanych w sklepie internetowym, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

3. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

4. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

5. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („RODO”).

6. Towary dostępne w sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

7. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski. Zamówienia realizowane są także poza granicami Polski po uprzednim ustaleniu warunków oraz kosztów dostawy.

8. Towary zostały w sposób legalny wprowadzone na rynek polski. Informacje dotyczące Towaru znajdujące się na stronie sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§4 Ogólne warunki sprzedaży towarów

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówień w sklepie Internetowym.

2. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo zabezpieczona w systemie informatycznym sklepu internetowego Sprzedawcy.

4. Cena produktu widoczna na stronie sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie produktu wraz z podatkami, będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§5 Metody Płatności

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

  • Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
  • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  • Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24

2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisów:

Przelewy24. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayPro SA (PayPro) – z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887.

Stripe. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi Stripe Payments Europe, Limited z siedzibą w C/O A&L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay Dublin 1, Ireland, Number of registration IE513174.

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie przy odbiorze przesyłki.

§6 Dostawa oraz czas realizacji zamówienia

1. Dostawa zamówienia odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa zamówienia do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy zamówienia (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Odbiór osobisty w miejscu i w terminie uprzednio ustalonym z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jest bezpłatny.

4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

  • Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.
  • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Tajęcina 2KA, 36-002 Tajęcina k/Rzeszowa– w dni robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00.

6. Termin dostawy zamówienia do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy lub dłuższy termin. W przypadku produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy zamówienia do Klienta liczy się od dnia wpływu należności na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy lub w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania zamówienia (kompletowanie oraz pakowanie zamówienia) oraz czas dostawy zamówienia zależny od wybranego sposobu doręczenia

8. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem firm spedycyjnych FeDex, DHL, DPD oraz Schenker, lub własnym transportem Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dostaw za pośrednictwem innych niż wymienione firm spedycyjnych.

§7 Reklamacja

1. Artykuł 556-576 Kodeksu Cywilnego określa zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

2. Dostarczenie zamówienia do Klienta w ramach realizacji wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.

3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi. W przypadku Towaru używanego Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady stwierdzone przed upływem roku od dnia wydania Towaru Klientowi będącemu konsumentem.

4. Zgodnie z art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przy sprzedaży na rzecz Klienta będącego przedsiębiorcą odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

5. Zgłoszenie o wadach towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres info@dotrawy.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć produkt wadliwy na adres: Tajęcina 2KA, 36-002 Tajęcina k/Rzeszowa.

§8 Konsumenckie Prawo Odstąpienia od Umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży produktów zakupionych w sklepie internetowym DoTrawy.pl w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki za zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827).

2. Formularz odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku regulaminu. Klient może skorzystać z wzoru formularza, ale nie jest to obowiązkowe.

3. Do zachowania terminu określonego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres info@dotrawy.pl

4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem towaru). Ze względu na gabaryty i wagę towaru, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztą.

7. Towar należy dostarczyć na adres: 36-002 Jasionka, Tajęcina 2KA

8. W razie odstąpienia od umowy Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Klienta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

10. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu m. in. do umów:

o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której Klient wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;

Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

§9 Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

§10 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie sklepu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

2. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie sklepu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w regulaminie. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

4. Klient ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.

5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

6. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU NR 1 - ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU NR 2 - FORMULARZ REKLAMACJI